EFOP

infoblokk kedv final felso cmyk ESZAKedvezményezett neve: Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület

A project címe: A korosztályok öntevékeny együttgondolkodásáért

A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft.

A támogatás mértéke: 100 %

A project tervezett befejezésének dátuma: 2022 augusztus 03

A projectazonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00932

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Origó Ház Egyesület bemutatása 

A Pécs-Baranyai Origó - Ház Egyesület több évtizedes működése során igen nagy ismertségre- és elismertségre tett szert. Programjaink népszerűek, széles tömegek által látogatottak. Több éves sikeres szakmai együttműködésünk van Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Számos programot (tanulmányi versenyek, szakkörök) szerveztünk, szervezünk Pécsi és környékbeli iskolák tanulói számára. A Pécs-Baranyai Origó - Ház Egyesület Pécs Keleti városrészében, Mecsekszabolcson végzi tevékenységét, egy épületkomplexumon belül, mely infrastruktúrát, valamint működési lehetőséget biztosít az Egyesület számára. A Pécs-Baranyai Origó - Ház Egyesület a korábbi évek tapasztalatait átgondolva, rendszerbe foglalva, 2007-ben megalakította az Origó - Ház Népfőiskolát. Egyesületünk elképzelése, hogy a 21. század elvárásaira megfelelő megoldást nyújthat ez az innovatív népfőiskolai forma, mely alkalmas fejlesztési folyamatok kialakítására, szemléletformálásra, segíti az egyént és a közösséget felzárkózni a napjainkban jellemző elvárásokhoz és igényekhez. Célunk a problémák hatékony kezelése, aktív információs civil bázis folyamatos működtetése a városrészben, valamint a civil érdekérvényesítés előremozdítása civil szervezetek regionális együttműködései által. Ennek érdekében hoztuk létre a CIVILÉSZ (Civil Érték Szövetség) hálózatot, mely helyi szintű kezdeményezésként kelt életre, s környezetvédelmi alapokra épült. Sikeres kezdeményezésként említendő a CINKEfészEKFeszt, mely kulturális fesztivál programsorozat az Európa Kulturális Fővárosa programba való becsatlakozásával elismerést szerzett, mint egyik legsikeresebb alulról jövő civil kezdeményezés, napjainkban is sikeresen működik. Programjaink rendkívül színes skálán mozognak, lakossági igényfelmérések alapján szerveződnek, valamint munkánk során törekszünk minél szélesebben szegmentált célcsoportokhoz eljutni. Programjaink folytonosságát az éppen aktuális pályázatok felkutatásával, illetve megvalósításával tesszük fenntarthatóvá, ezáltal is biztosítva a szükséges forrásokat a nívós események biztosítására Pécs keleti városrészében. Az Origó - Ház Egyesület kiemelten kezeli a kultúra témakörét, mely legfőbb vívmánya a nemzetközi érintettségű CINKE program (Civilek Kulturális Eseményei). E programsorozat keretében az Origó - Házban állandó kulturális programok, kiállítások, író-olvasó találkozók, koncertek, össz-művészeti fesztiválok zajlanak, élő rádió adással eljuttatva a helyi lakosokhoz is a kultúrát. Nagy figyelmet fordítunk a hagyományok megőrzésére és megismertetésére. A fenntartható fejlődést szem előtt tartva, jelentős lépéseket teszünk a környezetvédelem területén is, folyamatos lakossági tájékoztatások által, a KÖSZI Ponton keresztül (pl. illegális szemétlerakók felszámolása, e-hulladékgyűjtési és településtisztasági, valamint TESZEDD akciók). Szintén a KÖSZI Ponton keresztül valósul meg Jószolgálati tevékenységünk, ahol a társadalmi felelősségvállalás programok folyamatosak. (pl. Csere-bere börze). Programjainkba igyekszünk minél több fiatalt bevonni, tudati formálásuk, illetve a szüleikre való pozitív hatás gyakorlásával. Az Origó - Ház mindezen tevékenységi köre azon filozófia köré rendeződik, hogy mindenkinek a saját környezetében kell elkövetnie a tőle telhető legtöbbet, környezete jobbítására, élhetővé tételére, biztosítva ez által a fenntartható fejlődést a felnövekvő generáció számára is. Fő mondanivalónk az összetartás, összetartozás erősítése, a közösségépítés, mely által előtérbe kerülhet a civil - lakossági érdekérvényesítés, elősegítve ez által a település identitástudatát.

Kapcsolódás jelen pályázat tevékenységeihez 

A pályázati projektben célunk az öntevékenység megerősítése a Mecseki Fekete Gyémánt Natúrpark területén (Abaliget, Hosszúhetény, Komló, Kovácsszénája, Magyaregregy, Magyarhertelend, Mánfa, Mecsekpölöske, Orfű és Pécs településeken) képzésekkel, programokkal, kiemelten az ifjúság és az időskorúak közti tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre. Jó gyakorlatok átadására, átvételére, környezettudatos, közbiztonsági, jószolgálati, egészséges életmódbeli, kulturális és népfőiskolai eseményeken keresztül, az esélyegyenlőség figyelembe vételével térítésmentes szakmai, civil programokon keresztül. A társadalmi felelősségvállalás keretében egyik legfontosabb célunk kell, hogy legyen minden korosztály megszólítása, az öntevékeny tenni akarás segítése, megismertetése, propagálása. Célunk, hogy az idősebb emberek átadják a megszerzett tapasztalataikat az ifjúság számára, amelyet a fiatalok mindennapi életükben életvitelszerűen tudnak majd használni, megkönnyítve ezzel az életfenntartást, a hétköznapi életet. De a folyamat természetesen nem egyirányú, hisz a fiatalok is értékes rájuk jellemző tudással bírnak, amit örömmel osztanak meg az idősebb korosztállyal. Így egy hatékony együttgondolkodás, együttműködés jön létre, melyben egyenrangú félként vesznek részt a különböző korosztály tagjai. További cél a két korosztály közelítése olyan közösségépítő programokon, projekteken keresztül, mint a kulturális események, népfőiskolai képzések, településtisztasági akciók vagy épp jószolgálati tevékenységek. Az eseményeken résztvevők kontaktusba kerülnek egymással, kapcsolatokat építenek ki, és nem utolsó sorban tanulnak egymástól. Az idősek háztartási, gazda, illetve mesterségbeli tapasztalatikat osztják meg, a fiatalok az informatikai és média tudásukat adják át az idősebbek számára. Fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlatban is megelevenedjék a „tananyag”, és a mobilitás által, több településre is kivihetőek legyenek ezek a programok, egy-egy „flashmob”, vagy előadás élővé tételével. Ma, amikor szinte minden családból külföldön dolgozik néhány fiatal, kiemelt szerepe van a hazai, hagyományokra visszanyúló „otthonteremtésnek”! A programok tehát nem önmagukért valók, hanem ezen keresztül a hétköznapi élet részesévé válnak, korábban jól működő, már a feledés homályába merülő hagyományok átadásával. 

A projekt szakmai megvalósítása 

„A” tevékenységcsoport 1. célcsoport toborzása, bevonása; A projekt közvetlen célcsoportja a Pécsett és vonzáskörzetében élő 14-35 éves fiatalok, és 60 év feletti idősek, valamint közvetetten a pécsi és Pécs-környéki polgárok. Együttműködő partnereink vállalják a célcsoport programokba történő bevonását, a toborzásban való részvételt. A programok megtervezés során figyelmet fordítottunk arra, hogy partnereink milyen korosztállyal tartanak kapcsolatot. Ennek megfelelően biztosítottnak látjuk az idősek bevonását például a nyugdíjasklubokon, a fiatalok bevonását a városban működő köznevelési intézményeken, és a Pécsi Tudományegyetemen keresztül. Az Origó Ház Egyesület jó kapcsolatot tart fent a Pécs-környéki települések civil szervezetivel, akiknek a segítségével a közös programok megtervezése, a betervezett indikátorszámok meghatározása, az önkéntesek bevonásának lehetősége reális felmérésen alapul. A projektben részt vesznek Pécs, és a keleti városrészhez (Pécsújhegy, Gyükés, Havihegy) közel eső, kapcsolódó települések lakói (Abaliget, Hosszúhetény, Komló, Kovácsszénája, Magyaregregy, Magyarhertelend, Mánfa, Mecsekpölöske, Orfű), valamint a Pécsi Tudományegyetem, oktatási intézmények, és a Pécs és környéke nyugdíjas csoportok tagjai.

 1. önképzés; Önképzés megvalósítását könyvek vásárlásával támogatjuk. 

  3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása; 

  Projektnyitó rendezvény valamint közös programok fiatalok és idősek részvételével. Az idősek vezetésével a társadalmi szerepvállalás erősítése a fiatalabb korosztály tagjaiban, hagyományok megőrzése, rendhagyó történelemóra, régen használt játékok készítése, háztartási ismeretek átadása öntevékeny nagymamák és nagypapák segítségével kamaszok részére. 3 önálló projektesemény 180 fő részvételével 

  4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése; 

  A SZEM – „Szomszédok Egymásért Mozgalom” életre hívása és fenntartása a közbiztonság erősítése érdekében. A Mozgalom céljainak ismertetése, lehetséges megoldások, tanácsadás „flashmob” akciónapokon, bérelt, kivetítővel és hangosítóval felszerelt autó bérlésével. 3 önálló projektesemény, 90 fő részvételével 

  Jogi tanácsadás civil szervezetek képviselői számára a civil szervezetek működtetéséről, az érdekképviseletről. 5 önálló projektesemény 50 fő részvételével 

  A környező települések mesterembereinek adatbázisba gyűjtése, rendszerezése, nyilvánossá tétele. Az adatbázis karbantartása. 1 alkalommal, 60 fő bevonásával 

  5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.). A kapcsolattartási és adatszolgáltatási kötelezettséget vállaljuk. 

  „C” tevékenységcsoport 1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, vagy a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése; 

  A CINKE – Civilek Nevezetes Kulturális Eseményei - program kulturális és hagyományőrző eseményekkel, mobil jurta építésével a helyi hagyományok megőrzésére, népszerűsítésére szolgál. Kézművesek bevonásával a fazekasság használati és dísztárgyainak készítését mutatjuk be és tanítjuk meg az ifjúságnak. A program megvalósításához kézműves agyagégető kemence beszerzését tervezzük. 2 önálló projektesemény 200 fő részvételével 

  Évszakokhoz kötődő,helyi hagyományokra épülő és azt bemutató Cinke (Tavaszi-Nyári-Őszi és téli) Fesztivál népszokások felelevenítésével

Tavaszi ünnepek - Húsvéti népszokások kézműves foglalkozásokkal és Szent György-napi Állatkihajtás Ünnepe. A néphagyomány az igazi tavasz kezdetét mindig is Szent György napjától számította. Az állattenyésztéssel foglalkozó népek körében, az időjárástól és a legelők állapotától függően ez idő tájt hajtották ki a jószágokat a téli szálláshelyekről, ekkor történt a pásztorok, béresek megfogadása, vagy a juhbemérés, bár más nevezetes napok is ismertek voltak, mint pl. zöldcsütörtök, vagy nagypéntek. Így egyáltalán nem meglepő, hogy számos hiedelem és népszokás kapcsolódik ezen ünnephez: mágikus, rontáselhárító szerepet tulajdonítottak annak a vesszőnek, mellyel az állatokat a legelőkre hajtották, de gyakori volt, hogy a marhákat láncon, tojáson hajtották keresztül, s azt tartották, hogy a jószágok olyan erősek lesznek, mint a lánc és olyan gömbölyűek, mint a tojás. Nyáron két napos „Boszorkányok éjszakája” a Natúrpark kezdeményezés településein, Szent Iván napi programok tűzugrással (június 23-24). Az év legrövidebb éjszakáján a nyári napfordulót ünnepeljük. Régen a tűzgyújtással a Napot segítették a sötétséggel vívott küzdelmében. A mágikus éjjel a varázslatoknak is kedvez: főként a szerelemben és a bőségben. A program két alkalommal kerül megrendezésre. Őszi népszokások Szent Mihály napjához kötődően. Az őszi időszak „hivatalos” kezdő- s a természetbeni szolgáltatások teljesítésének határnapja. Egyes helyeken már ekkor elszámoltak a nyájjal a pásztorok a gazdáknak, és ünnepi lakoma, no meg áldomásivás mellett megkötötték az új kontraktust is. E határjellegből fakadóan Mihály napja a „kisfarsangnak” is nevezett időszak kezdete, amikor a nagy nyári munkák végeztével a régiek mulatozásba fogtak, bálozni kezdtek. Szent Miklós nap és karácsonyi előkészületek. Hagyományos téli ünnepeink kézműves foglalkozással. 6 önálló projektesemény, 915 fő részvételével (A rendezvények több naposak) 


 1. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében; 

  Társadalmi felelősségvállalás –előadás és projektnap diákok részvételével,A diákok előadást hallhatnak a társadalmi felelősségvállalás megjelenéséről,lehetséges formáiról. Lehetőséget kapnak arra, hogy az e témában szerzett ismereteiket bemutassák. 3 önálló projektesemény, 300 fő részvételével.

  3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása; 

  A Civil Zöld Pont Tájékoztató Iroda önkénteseivel közös szervezésben településtisztasági akciók. Parlagfű mentesítés, szemétszedés 6 különböző helyszínen, mindenhol a helyi lakosság bevonásával 6 önálló projektesemény 300 fő részvételével. 

  CINKE Program Népfőiskolai előadások szervezése a célközönséget leginkább érintő témákban 12 önálló projektesemény, 510 fő bevonásával.

Pl. Egészséges életmód, környezettudatosság, aktív idősödés, idős mesteremberek technikáinak átadása, előadások szervezése a Népfőiskolán belül az ifjúság bevonásával 

A Natúrpark kezdeményezéshez kapcsolódó települések Önkormányzataival és a kijelölt kontaktszemélyekkel a projekt céljait népszerűsítő „flashmob” akciónap 10 településen. Az idősek háztartási, gazda és mesterségbeli tapasztalatainak megosztása, a fiatalok informatikai tudásának megosztása. A mobilitás segítségével a programok több település elérésével is megszervezhetők. Kitelepülő jármű bérlésével. Rendezvény 9 önálló projektesemény 550 fő bevonásával. 

Versmondó verseny 10 településen Diák és Szenior kategóriában. 10 önálló projektesemény, 500 fő bevonásával. 

Mesterség Műhely kialakítása hagyományos kenyérsütő kemence és agyagégető kemence építésével, varroda kialakításával. A fiatalok betekintést kaphatnak a helyben, saját maguk által készített pékáruk létrehozásának folyamataiba a dagasztástól a kisült kenyérig. A befőzés, borászat, közösségi varroda elindításával mélyülnek az idősek és fiatalok közti kapcsolatok a tapasztalatok átadása közben. Fazekas mesterember segítségével helyi motívumok megismertetése, agyagedények készítésével. A programhoz kézműves agyagégető kemence, mobil hagyományos pékkemence, varrógép beszerzését terveztük. 3 önálló projektesemény 300 fő bevonásával. 

Célcsoport képzési költsége. A célcsoport aktivitásának elősegítése, az egymás közötti kommunikáció és konfliktuskezelés, a generációk közötti együttműködés sikerességének érdekében 8 órás tréningeken való részvétel. Az önkéntes munkát végzők hatékony kommunikációs, konfliktuskezelési és mediációs technikákat sajátítanak el a tréningek során. A civil szervezetek vezetői önkéntes alapon vállalják a csoportok vezetését. Sokszor találják szemben magukat olyan problémákkal, melyeket saját erőből, felkészültség hiányában nem tudnak kezelni. A tréningeken való részvétel segíti őket abban is, hogy más generációk, csoportok vezetőivel szemben is tudják képviselni a csoportok érdekeit. Kommunikációs képességük fejlesztésével képessé válnak arra, hogy a csoporttagokat önkéntes munkavégzésre ösztönözzék. Tréningek szervezése 4 önálló projektesemény 120 fő részvételével. Mivel egyesületünk nem rendelkezik engedélyezett képzésekkel, szakemberekkel, saját erőforrásból nem tudjuk megvalósítani a programot. EU-s forrásból finanszírozott pályázatoknál a képzést, tréninget csak a felnőttképzési törvény szerinti engedéllyel rendelkező szolgáltató valósíthatja meg. Külső szolgáltató igénybevétele indokolt, de fentiek miatt nem számoljuk a kiszámlázható költségek körébe. 

4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása. 

Családok megerősítése, fiatalok felelős családi életre nevelése program 14-18 éves fiataloknak. Középpontban a harmonikus családi élet kialakítása, felelősségteljes házasságkötés és gyermekvállalás. 5 önálló projektesemény 100 fő részvételével

Az egészséges életmód jegyében egészségnapok rendezése, idős helyi sportolók bevonásával. 5 önálló projektesemény 100 fő részvételével. 

„A” és „C” tevékenységcsoport választható tevékenység 

A/2 Önkéntesek képzési költsége. A célcsoport aktivitásának elősegítése, az egymás közötti kommunikáció és konfliktuskezelés, a generációk közötti együttműködés sikerességének érdekében 8 órás tréningeken való részvétel. Az önkéntes munkát végzők hatékony kommunikációs, konfliktuskezelési és mediációs technikákat sajátítanak el a tréningek során. A civil szervezetek vezetői önkéntes alapon vállalják a csoportok vezetését. Sokszor találják szemben magukat olyan problémákkal, melyeket saját erőből, felkészültség hiányában nem tudnak kezelni. A tréningeken való részvétel segíti őket abban is, hogy más generációk, csoportok vezetőivel szemben is tudják képviselni a csoportok érdekeit. Kommunikációs képességük fejlesztésével képessé válnak arra, hogy a csoporttagokat önkéntes munkavégzésre ösztönözzék. Tréningek szervezése 4 alkalommal, 120 fő részvételével. Mivel egyesületünk nem rendelkezik engedélyezett képzésekkel, szakemberekkel, saját erőforrásból nem tudjuk megvalósítani a programot. EU-s forrásból finanszírozott pályázatoknál a képzést, tréninget csak a felnőttképzési törvény szerinti engedéllyel rendelkező szolgáltató valósíthatja meg. Külső szolgáltató igénybevétele indokolt, de fentiek miatt nem számoljuk a kiszámlázható költségek körébe. 


C/1. a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében; 

Roma néphagyományok örökítése a Kríszari segítségével. A kisebbség és a magyar lakosság konfliktusos életvitelének kezelésére a mi „Kríszari” cigánybíró mediációs programunk talált megoldást, a „romani kris” - cigánytörvény felelevenítésével, a régi hagyományokhoz visszanyúlva. Ezt azért tartjuk kiemelten fontosnak, mert a megélhetési bűnözés alapvetően akadályozhatja a megvalósulást, a problémákat megnevezve, elkerülhetjük a rasszizmus vádját. Fontos önkéntes cigányvezetők kinevelése, akik nem távolodnak el a közösségüktől, megértik a kis és a nagy emberek hangját is. 5 alkalommal, 300 fő részvételével 

Saját helytörténeti gyűjteménnyel rendelkező „múzeum” környezetének és tárgyainak rendbetétele, felújítása, feltérképezése és adatbázisba gyűjtése. 1 alkalommal, 10 fő részvételével 

Fenntartási kötelezettség 

A projekt által tervezett programok hagyományépítő céllal is szerveződnek. Arra törekszünk, hogy önkénteseink támogatásával minél több rendezvényt szervezhessünk a fenntartási időszakon kívül is.

A fenntartási időszakban vállaljuk minimum egy rendezvény megtartását: CINKE Kulturális fesztivál. A pályázati forrásból vásárolt eszközök a projekt és a fenntartási időszak zárása után is a közösségek rendelkezésére állnak.

 

Szervezetünk támogatói

 

EU zaszlo text CMYK hutamogatok

Pécs MJV. Önkörmányzata
Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma
Betlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Elnyert támogatások 2016.
Elnyert támogatások 2017
Elnyert támogatások 2018